เปิดเพื่อทดสอบระบบ

ZhongTai.org โครงการอาสาดิกชันนารี จีน-ไทย ไทย-จีน

ชื่อเข้าใช้งาน รหัสผ่าน

1000 อักษรจีน - บทที่ 1 ตอนแรก

ตัวเต็ม
他一九八七年三月二十六號下午差五分四點半到北京

ตัวย่อ
他一九八七年三月二十六号下午差五分四点半到北京

คำอ่าน
tā yī jiŭ bā qī nián sān yuè èr shí liù hào xià wŭ chà wŭ fēn sì diăn bàn dào bĕi jīng

คำแปล
เขา ปี ค.ศ.1987 เดือนมีนาคม วันที่ 26 เวลาบ่าย อีก 5 นาที จะ 4 โมงครึ่ง มาถึง ปักกิ่ง
(เขามาถึงปักกิ่ง เมื่อเวลาบ่าย 4 โมง 25 นาที วันที่ 26 มีนาคม ค.ศ.1987)

คำศัพท์

หนึ่ง

èr สอง

sān สาม

สี่

ห้า

liù หก

เจ็ด

แปด

jiŭ เก้า

shí สิบ

號 / 号 hào หมายเลข, เลขที่, วันที่

yuè เดือน, พระจันทร์

nián ปี

xià ล่าง, ข้างล่าง, ด้านล่าง

(เวลา) เที่ยง, เที่ยงวัน

chà แตกต่างกัน, ขาดไป, ผิดพลาด

fēn นาที, แบ่งแยก, ส่วน

點 / 点 diăn จุด, ชั่วโมง

bàn ครึ่งหนึ่ง

(สรรพนามบุรุษที่ 2) เขา (ผู้ชาย)

dào ถึง, มาถึง

bĕi ทิศเหนือ

jīng นคร, เมือง

一九八七年 yī jiŭ bā qī nián ปี ค.ศ. 1987

三月 sān yuè เดือนมีนาคม (เดือน 3)

二十六號 / 二十六号 èr shí liù hào วันที่ 26

下午 xià wŭ ตอนบ่าย, ช่วงบ่าย

五分 wŭ fēn 5 นาที

四點 / 四点 sì diăn 4 โมง

四點半 / 四点半 sì diăn bàn สี่โมงครึ่ง

北京 bĕi jīng กรุงปักกิ่ง

อ้างอิงข้อมูล: หนึ่งพันอักษรจีน อ.สุภาณี ปิยพสุนทรา


ติดต่อผู้ดูแลเว็บ